Plná moc - právní zastoupení

Poskytnutí právního zastoupení k jednotlivým úkonům

Poskytnutí zastoupení k vyřízení celé věci

Zastoupení na základě plné moci k:

  • písemnému jednání s protistranou
  • ústnímu jednání s protistranou
  • soudnímu jednání
  • jednání na úřadech
  • podání a uplatnění vlastních nároků a práv
  • podání vyjádření proti vzneseným nárokům

Vzor plné moci

PLNÁ MOC

Já podepsaný .........................................................
bytem/se sídlem ......................................................

zmocňuji advokáta: JUDr. Karla Šrola, Ph.D., se sídlem 147 00, Praha 4 – Podolí, Rybářská 4a
aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu a zákoníku práce a jako zvláštní plnou moc k zastupování ve věci
......................................................................................
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času.
Jsem povinen ji zaplatit, kdykoliv mi bude vyúčtována, společně a nerozdílně s těmi, kteří společně se mnou udělili zmocnění bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci. Jsem povinen složit přiměřenou zálohu podle postupu prací.

V Praze dne ...................... 200...
......................................................
......................................................

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu :

.......................................................

Děkujeme za Váš zájem!
Objednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.