Ceník právní pomoci

Pří jednání o poskytnutí právní pomoci je klient informován o výši odměny za konzutaci a během ní pak o ceně navazujících právních služeb. V případě shody se uzavírá přehledná smlouva o právní pomoci, viz dole.

Úvodní konzultace

a) v trvání cca do půl hodiny 1.000 Kč

b) v trvání cca do jedné hodiny 2.000 Kč s právem následné doplňkové právní konzultace po telefonu zdarma

Hodinová odměna (běžné konzultace)

Hodinová odměna se použije při běžných hodinových konzultacích, doplňkové právní pomoci, či v případech poskytování déletrvající běžné či opakované právní pomoci. Základní výše odměny konzultace do jedné hodiny činí 2.000 Kč, u revizí smluv až 3.000 Kč. Cena je snížena v případě konzultací, kde nebylo nalezeno optimální řešení. Pokud je realizována nebo zahájena neodkladná právní pomoc před konzultací či sepsáním smlouvy o právní pomoci, je účtována hodinová odměna.

Dohodou

Odměna za právní pomoc dohodou se sjednává tam, kde předmět není vyčíslitelný v korunách, např. soudy, smlouvy atd.

Podle advokátního tarifu

Odměna za právní pomoc poskytovanou v případech, které jsou vyčíslitelné v korunách, se řídí odměna dle příslušných ustanovení vyhlášky MS č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (AT).

Slevy a přirážky

Slevy se běžně používají u právní pomoci, která je opakovaná, rutinního obsahu nebo u stálých klientů. Přirážky se uplatňují při vyžádání právní pomoci po 18 hodině nebo v sobotu či neděli a mohou činit až 100 %.

Právní poradna zdarma

Právní poradnu zdarma po telefonu nebo po internetu poskytujeme pouze našim stálým klientům.

U vymáhání některých pohledávek soudem, kde náhrada nákladů právního zastoupení jde k tíži žalovaného.

Vzor jednoduché smlouvy o právní pomoci

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
147 00 Praha 4, Rybářská 4a,
IČO 11222891, reg.č. ČAK 0988
tel/fax: 241430296, mob: 603492663,
e-mail: aksrol@post.cz
_________________________

Advokát JUDr. Karel Šrol, Ph.D.,
se sídlem 147 00 Praha 4, Rybářská 4a,
a
klient: ...............................................................................
se sídlem ............................................................................
za klienta bude jednat: ..................................., tel. ...............
uzavírají tuto

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

I. Obě smluvní strany se dohodly, že předmětem poskytování právní pomoci ze strany advokáta bude tato činnost:
.....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................

II. Klient uděluje advokátu plnou moc k výkonu stanovené právní pomoci.
III. Klient se zavazuje poskytnout advokátovi včas veškeré informace, podklady, písemnosti a součinnost nezbytnou pro poskytování právní pomoci. Dále je klient povinen:
......................................................................................................
IV. Klient se zavazuje zaplatit advokátovi:
a) smluvní odměnu za práce uvedené v čl. I. této smlouvy ve výši: ....................................... Kč
b) hodinovou odměnu ve výši ......... Kč za práce nezahrnuté v čl. I. této smlouvy.
c) náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč za každý právní úkon,
d) zálohu na shora uvedenou odměnu a náhradu nákladů ve výši ............. Kč, a to před započetím prací ze strany advokáta.
V. Další ujednání:
a) splatnost faktur činí 10 dnů,
c) ...........................
VI. Smlouvou neupravené podmínky smluvního vztahu se řídí obchodním zákoníkem, zákonem o advokacii a advokátním tarifem (AT).

V Praze dne .......................


........................................
advokát

........................................
klientObjednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.