Bytové právo a bytové předpisy

V této právní oblasti naše právní poradna zajišťuje poradenskou činnost v celé oblasti bytového práva, řešení nájemních vztahů k bytům a nebytovým prostorům, zastupování pronajímatelů ve sporech s nájemníky a naopak, vypracování prohlášení vlastníka na rozdělení domu na jednotky, sepsání smlouvy na převody bytů a smlouvy pro realizaci vestaveb a nástaveb.

Bytové právní předpisy a metodické pokyny

Přehled právních předpisů a metodických pokynů dotýkajících se bytového práva:

Schválený zákon o nájemném z bytů Zákon č. 107/2006 Sb. (228.22 KB)
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení MMR č. 151/2007 Sb. k provedení zákona č. 107/2006 Sb. Sdělení MMR č. 151/2007 sb. (270.21 KB)
Sdělení č. 151/2007 Sb. vydané podle § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (celé znění textu včetně postupu při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt)

Příloha č. 1 Příloha č. 1 (51.25 KB)
Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Příloha č. 2 Příloha č. 2 (45.02 KB)
Územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území

Příloha č. 3 Příloha č. 3 (38.72 KB)
Základní ceny a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Příloha č. 4 Příloha č. 4 (1.82 MB)
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12. 2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)

Příloha č. 4a Příloha č. 4a (1.70 MB)
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12. 2008 (byty se sníženou kvalitou)

Komentář pro rok 2008.pdf Komentář pro rok 2008.pdf (334.11 KB)
Komentář k zákonu č. 107, o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.

* Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ze dne 26. 2. 1964, ve znění pozdějších předpisů.
* Zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., ze dne 19. 2. 1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

* Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., ze dne 9. 8. 1995, kterým se provádí občanský zákoník

Zákon č. 116/1990 Sb., ze dne 23. 4. 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. 3. 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 211/2000 Sb., ze dne 21. 6. 2000 o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. ze dne 12.10.2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002 Image

Zákon č. 378/2005 Sb., ze dne 19.8.2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ze dne 11. 10. 1995, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 148/1997 Sb., ze dne 12. 6. 1997 o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 149/1997 Sb., ze dne 12. 6. 1997, kterým se stanoví podmínky pro poskytování další finanční podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby

Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ze dne 22. 5. 2002 o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., ze dne 18. 12. 2000 o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., ze dne 20. 2. 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ze dne 15. 10. 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., ze dne 4. 12. 2000 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ze dne 25. 7. 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/1997 Sb., ze dne 23. 7. 1997 o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 394/2002 Sb., ze dne 21. 8. 2002 o poskytování finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002

Nařízení vlády č. 395/2002 Sb., ze dne 21. 8. 2002 o poskytování nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., ze dne 21. 8. 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., ze dne 19. 3. 2003 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ze dne 14. 4. 2003 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby

Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ze dne 19. května 2004, který se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Objednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.