Právní poradna v Praze

Právní poradna začíná konzultací, při které rádi vyslechneme Vaš problém. Po posouzení případu doporučíme vhodný postup. Podle potřeby provedeme sepsání příslušné listiny, nebo převezmeme právní zastoupení pro vyřešení celé věci s protistranou, a to smírnou nebo soudní cestou. Pokud zůstane u konzultací, účtujeme hodinovou odměnu. 

Bezpaltné odpovědi na dotazy přes telefon nebo zaslané přes mail poskytujeme jen naším minulým či současným klientům.

V ramci právní poradny pro Vás rádi zajistíme:

 • vyřešení složitých a náročných právních problémů
 • sepsání veškerých smluv a právních listin
 • vymožení pohledávek, právních nároků a náhrad
 • obranu proti všem vzneseným nárokům
 • zástoupení v soudním řízení
 • trvalý právní servis pro ochranu Vašich práv
 • bytové a družstevní právo ve všech jeho aspektech
 • pomoc pro představenstva družstev a výbory SVJ
 • soudní řízení, které se týkají bytových sporů, družstev a společenství vlastníků jednotek
 • převody bytů z družstev na jejich členy včetně vypracování prohlášení vlastníka a smluv na jejich převody
 • převody nemovitostí
 • smlouvy o vestavbách, zvláště v bytových družstvech
 • vymáhání pohledávek soudní cestou
 • různorodou poradenskou činnost, která se dotýká shora uvedených témat

Děkujeme za Váš zájem!


Vzor jednoduché smlouvy o právní pomoci

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
147 00 Praha 4, Rybářská 4a,
IČO 11222891, reg.č. ČAK 0988
tel/fax: 241430296, mob: 603492663,
e-mail:
aksrol@post.cz
_________________________

Advokát JUDr. Karel Šrol, Ph.D.,
se sídlem 147 00 Praha 4, Rybářská 4a,
a
klient: ...............................................................................
se sídlem ............................................................................
za klienta bude jednat: ..................................., tel. ...............
uzavírají tuto

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

I. Obě smluvní strany se dohodly, že předmětem poskytování právní pomoci ze strany advokáta bude tato činnost:
.....................................................................................................
..................................................................................................... .....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................

II. Klient uděluje advokátu plnou moc k výkonu stanovené právní pomoci.
III. Klient se zavazuje poskytnout advokátovi včas veškeré informace, podklady, písemnosti a součinnost nezbytnou pro poskytování právní pomoci. Dále je klient povinen:
......................................................................................................
IV. Klient se zavazuje zaplatit advokátovi:
a) smluvní odměnu za práce uvedené v čl. I. této smlouvy ve výši: ....................................... Kč
b) hodinovou odměnu ve výši ......... Kč za práce nezahrnuté v čl. I. této smlouvy.
c) náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč za každý právní úkon,
d) zálohu na shora uvedenou odměnu a náhradu nákladů ve výši ............. Kč, a to před započetím prací ze strany advokáta.
V. Další ujednání:
a) splatnost faktur činí 10 dnů,
c) ...........................
VI. Smlouvou neupravené podmínky smluvního vztahu se řídí obchodním zákoníkem, zákonem o advokacii a advokátním tarifem (AT).

V Praze dne .......................


........................................
advokát

........................................
klientObjednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.